هشیار گروه تروریستی تروریست ها آمریکایی زیرساخت

هشیار: گروه تروریستی تروریست ها آمریکایی زیرساخت سوریه زیرساخت های سازمانی داعش تروریست های فراری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

تازه ترین گزارش رسمی دولت راجع به سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی سال 1395 منتشر شد.

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

سهم یارانه ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

عبارات مهم : انرژی

نوبخت: دولت همچنان طرح از بین بردن یارانه بگیر پردرآمد را دنبال می کند

تازه ترین گزارش رسمی دولت راجع به سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی سال 1395 منتشر شد.

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

در حالی دیوان محاسبات گزارشی در رابطه عملکرد بودجه سال 1395 منتشر کرده است که دولت اعتقاد است که بدون نظرخواهی از دولت، این گزارش تهیه شده است و کاملا یک طرفه و یک جانبه هست. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس شرکت برنامه و بودجه، «دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه 1395 را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می کرد. در عین حال، می توانست ابهامات موجود را به شرکت برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می کرد.» وی تاکید می کند: «مگر می شود در این کشور مشخص نباشد پولی کجا مصرف شده است است.»

یکی از بخش هایی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه به آن ایراد وارد کرده بود، در خصوص هدفمند کردن یارانه ها بود. براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که مشمول بر مبلغ 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عومی دولت بوده هست. به عبارتی، 70 درصد از منابع آینده نگری شده است از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع آینده نگری شده است از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است است.

تازه ترین گزارش رسمی دولت راجع به سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی سال 1395 منتشر شد.

در عین حال، براساس گزارش دیوان محاسبات، سهم یارانه نقدی و غیرنقدی تخصیص داده شده است یافته به خانوارها حدود 99 درصد مبلغ آینده نگری طبق آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده بوده است.

محاسبات نشان می دهد که حدود 93 درصد منابع وصلی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی تخصیص داده شده است یافته و فقط 7 درصد منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت تخصیص داده شده است پیدا کرده هست. همچنین دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. ولی اقدامي در راستاي از بین بردن خانوارهاي مشمول براساس سازوکار مقرر در آيين نامه مربوط صورت نگرفته و صرفا يارانه تعداد 838 هزار و 690 نفر قطع شده است هست. البته اعتراض تعداد 502 هزار و 72 نفر از از بین بردن شدگان به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پذيرفته شده است و به فهرست يارانه بگيران بازگشته اند.

این در حالی است که شرکت برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده است دولت در سال های اخیر تقریبا تا آخر سال ۱۳۹۵ حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر از افراد یارانه نقدبگیر را از بین بردن کرده است که با اعتراض افراد از بین بردن شده، بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است هست. در عین حال، دولت همچنان در روند از بین بردن افراد کارها مورد نیاز را انجام خواهد داد؛ کمااینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است هست.

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

براساس گزارش شرکت برنامه و بودجه، در خصوص عدم پرداخت مورد نیاز به طرح بهداشت سلامت نیز مورد نیاز به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی صرفا تکافوی پرداخت های یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را می داد، بنابراین از محل منابع مذکور تنها 500 میلیارد تومان جهت طرح سلامت تخصیص داده شده است داده شد. در این راستا، براساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی جهت تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت شد.

11 هزار و 479 میلیاردی را از کجا آمد؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن نیز آمده بود که 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به وسیله شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده هست. این عنوان تصویر العمل وزیر نفت را به همراه داشت. به گفته زنگنه، «ما همه سهم ها را به خزانه واریز کرده ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم 11 هزار و 479 میلیاردی را از کجا آورده است.»

تازه ترین گزارش رسمی دولت راجع به سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی سال 1395 منتشر شد.

زنگنه در توضیح این صحبت خود عنوان کرد: «کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون 8 هزار میلیارد تومان به حساب شرکت هدفمندی یارانه ها واریز شده است و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر جهت هزینه های داخلی شرکت ملی گاز هست، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11 هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا 29 هزار میلیارد تومان پیش می رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.

رئیس شرکت برنامه و بودجه نیز راجع به ابهام عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده ها، تاکید کرد: «طبق قانون هدفمندی یارانه ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت شرکت هدفمندی برود و همچنین 5 درصد از این مبلغ جهت نوسازی لوله ها و شبکه ها، بخشی جهت مالیات ارزش افزوده، چهار میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می شد و علاوه بر آن یارانه بگیران هستند.»

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

نوبخت متذکر شد: «نه تنها شرکت هدفمندی مدعی این درآمدهاست، بلکه شرکت برنامه و بودجه نیز به دنبال تخصیص این درآمدهاست و آمار خزانه نشان می دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است است.»

سهم شرکت هدفمندی از زیاد کردن قیمت حامل های انرژی

در این میان، گزارش شرکت برنامه و بودجه سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی سال 1395 نشان می دهد که جمع درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی 26 هزار و 863 میلیارد تومان بوده و خالص صادرات فرآورده های نفتی 13 هزار و 824 میلیارد تومان بوده هست. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی 50 هزار و 697 میلیارد تومان می شود. یعنی سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی 21 هزار و 267 میلیارد تومان گزارش شده است است.

براساس این گزارش، جمع درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی در سال 1395 حدود 15 هزار و 453 میلیارد تومان بوده که سهم شرکت هدفمندی یارانه ها از محل فروش گاز طبیعی نیز 8 هزار میلیارد تومان شده است است.

از سوی دیگر، جمع درآمد حاصل از فروش برق حدود 18 هزار و 17 میلیارد تومان بوده که سهم هدفمندی شرکت توانیز 2 هزار و 200 میلیارد تومان شده است هست. این در حالی است که خالص کل درآمد و هزینه صنعت برق منفی 4 هزار و 906 میلیارد تومان گزارش شده است است.

با توجه به این اعداد و ارقام، جمع کل منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1395 حدود 31 هزار و 467 میلیارد تومان بوده است.

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: انرژی | منابع | یارانه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

سهم یارانه‌ها از زیاد کردن قیمت انرژی چقدر بود؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz